ศูนย์การเรียน ด้านการแนะแนวอาชีพ ทักษะชีวิตที่จำเป็น สมรรถนะ วิชาการ และจิตอาสา

โดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาในกลุ่ม Home School และกลุ่มที่ต้องการพัฒนาตนเองด้านทักษะชีวิตที่จำเป็น สมรรถนะ วิชาการ และสนใจด้านการทำกิจกรรมจิตอาสาต่าง ๆ